Comunicat sobre el Pla Especial del tanatori

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes (AVV) de St. Andreu de Palomar hem reclamat repetidament a l’administració que es desencalli el procés de transformació urbanística de les antigues Casernes de St. Andreu i hi hem reivindicat històricament equipaments públics. Ens hem fet sentir a totes les reunions de la Comissió de Seguiment, que és l’espai de participació entre el Districte de Sant Andreu i les entitats del barri per fer el seguiment dels projectes d’urbanització i de construcció dels equipaments en aquesta zona.

En la proposta d’equipaments del planejament de Casernes, aprovat el 2006, en la parcel·la D hi havia previst un alberg de joves. Aquest equipament no va ser proposat per les entitats veïnals, a diferència d’altres equipaments, i ja va ser una imposició respecte a la participació de l’època. El juny de 2018 el Consorci de la Zona Franca (CZF), propietari de la parcel·la, va subhastar-la sense informar la Comissió de Seguiment i sense delimitar la tipologia d’usos. Es va adjudicar a Serveis Funeraris de Barcelona SA (Mèmora), que va ser qui més diners va aportar. Aquesta empresa, majoritàriament privada, preveu fer-hi 4 sales de vetlla i un oratori, immersa en una competència de descentralització amb l’altra gran empresa del sector, Àltima.

Malgrat les primeres reaccions veïnals en contra del tipus d’equipament, la nostra entitat ha procurat mantenir-se al marge del posicionament sobre l’equipament. L’AVV sí que ha reivindicat que les decisions sobre els usos es debatin i acordin en el marc de la Comissió de Seguiment. Després de la pressió de les mobilitzacions, el maig passat Mèmora fa pública la cessió gratuïta a l’Ajuntament del 75% de la parcel·la adjudicada (4500 m2) per destinar-se a usos públics. Al mateix temps, el CZF va comprometre’s per escrit a seguir processos participatius per decidir els usos dels dos terrenys d’equipaments encara pendents de definir.

En el passat número del Sant Andreu de Cap a Peus, en l’article que parla d’aquesta qüestió, es diu que l’AVV aprova aquesta cessió del 75%, mantenint el tanatori privat en el 25% restant. A aquest respecte volem aclarir la nostra posició. És cert que ens agrada més l’opció de poder decidir sobre aquests 4500 m2 que retornar a l’alberg de joves que apareixia al planejament, que també seria privat. Ara bé, volem manifestar que:

El CZF ja té previst recuperar la inversió feta en el seu moment, i pagar les càrregues corresponents, amb la venda de 816 habitatges privats, pendents de subhastar.
En la Normativa de la Modificació del Pla General Metropolità en l’article 26 s’hi inclou l’obligació dels propietaris a “cessió dels sòls destinats a sistemes inclosos en el polígon”.
Al marge del que legalment té dret o no a fer el CZF, no ens sembla ètic que un organisme com aquest, participat de les administracions públiques, mantingui un ús privat i intenti fer caixa amb els terrenys d’equipaments.
Actualment encara no s’ha completat la compravenda del terreny, ja que està suspesa a l’espera de l’aprovació del Pla Especial, actualment en exposició pública.

Per tant, demanem:

Que no s’aprovi el Pla Especial, amb el compromís del CZF de cedir a l’Ajuntament el 100% de la parcel·la D, així com de la F i de totes aquelles que restin en propietat del CZF.
Que es defineixin a la Comissió de Seguiment els usos dels terrenys d’equipaments sense decidir, i el canvi d’usos d’aquelles propostes que han quedat obsoletes o que ja no tenien consens quan es van aprovar.

Aquest text serà presentat en forma d’al·legació en el procés d’informació pública del Pla Especial.

AVV Sant Andreu de Palomar